top
logo

Gallery sp2ipk

Flags

free counters


Mini beacon
Equipment

O koniecznosci dost?pu do stabilnego i w  miar? silnego sygna?u beaconowego nie musz? nikogo przekonywa?.
Pomijam tu aspekt mozliwo?ci badania propagacji na okreslonych kierunkach, który jest oczywisty i jest priorytetowym zadaniem dla beaconów.
Je?eli nie ma si? specjalistyczjnego sprz?tu laboratoryjnego to nast?pn? korzysci? ze sta?ego dost?pu do sygma?u beaconowego jest mo?liwo?? regulacji, strojenia  wykonanych w amatorskich warunkach przedwzmacniaczy, anten, transverterów etc. 
Jest to nioceniona pomoc. W mojej lokalizacji, w normalnych warunkach propagacyjnych, w pasmach ukf mog? odebra?  tylko niektóre beacony;
2m - tyliko kilka:   z przerwami SR2VHM, SR3VHX, OZ4UHF 
70cm - ?adnego, 23 cm - ?adnego

WNIOSEK !! _ Trzeba zatem zrobi? w?asny malutki beacon !!

 

W pa?mie 23cm w normalnych warunkach propagacji, je?eli nie ma si? blisko zlokalizowanej stacji innego ultrakrótkofalowca, to nie mozna w ogóle stwierdzi?, czy posiadany sprz?t jest zdolny do odbierania jakichkolwiek sygna?ów radiowych.
Jak wida? z powy?szego nie mog?c liczy? na sta?y i stabilny sygna? beaconowy, postanowi?em wykonac sobie tani, prosty, w?asny mini beacon.
W za?o?eniach mia? by? umieszczany czasowo w najbli?szym s?siedztwie np. na drzewie lub u sasiada na dachu, tak aby mo?na by?o przeprowadzic próby wykonanego w?asnor?cznie sprzetu lub stwierdzic czy radio w ogóle ?yje i co? odbiera.
W czasie przeszukiwania netu znalaz?em tylko kilka i to rozbudowanych uk?adów miliwatowych generatorów na okre?lone pasma.
Po moim pytaniu na liscie dyskusyknej PK UKF, koledzy podrzucili mi kilka pomys?ów na taki ma?y bikonik.
Najbardziej spodoba? mi si? pomys? wykorzystania dost?pnego z allegro ( koszt 8 z? ) generatorka TCXO 14,4 MHZ.
Po tej podpowiedzi znalaz?em na stronie OZ2M schemacik i przyklad wykonania millibeacona - generatora, którego harmoniczne wyst?powa?y na wi?kszo?ci pasm amatorskich w wystrczajacej mocy.
Oczywi?cie zamówi?em takie TCXO i zabra?em si? do wykonania i prób z tym milli beaconem.

Oto wynik moich prac.

 

Sygna? z oczywistych powodów by? na 14,4 i 28 MHz najsilniejszy i stopniowo coraz s?abszy na wyzszych pasmach.
Sygna? by? takze bardzo precyzyjnie ustawiony na cz?stotliwosciach harmonicznych  i nie p?ywa?.
Po pod?aczeniu antenek dostrojonych do okreslonych pasm  tj. 2m i 70cm, si?a sygna?u by?a wystarczajaco silna jako ?ród?o do prób.
Po kilku próbach pomy?la?em sobie, i? taki milli beacon w po?aczeniu z komputerowym programem G4HFQ  POLAR PLOT, mo?na wykorzysta? do zdejmowania charakterystyki promieniowania anteny kierunkowej, wykorzystuj?c sygna? akustyczny z gniazda odbiornika radiowego, pod?aczonego do karty d?wi?kowej kpomputera .


Oczywiscie program ten najlepiej zdejmuje charakterystyk? anteny, gdy mozemy w sposób automatyczny i sprze?ony z komputerem obraca? anten?.
W moim przypadku sterownik anteny nie jest pod?aczony do komputera i w zwi?zku z tym tryb automatyczny nie by? mo?liwy.
Ponadto obrotnica a raczej jej silnik, jak i impusator wytwarza sporo zak?ócen w czasie obrotu, co te? utrudnia taki sposób pracy programu.
Program umo?liwia na szcz??cie r?czne wyzwalanie zapisu poziomu sygna?u, przy ka?dej dowolnej  zmianie azymutu.
Nie jest to moze najszcz??liwszy i najszybszy sposób do uzyskania wykresu charakterystyki promieniowania anteny, ale jest to fajne do?wiadczenie i zabawa.


 

bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Free Joomla 1.5 Template imagemagick Valid XHTML and CSS.